Sörlidberget

Fas

Under konstruktion

Plats/land

Västernorrland, Sverige

Teknologi

Vind

Kapacitet

140 MW

Om projektet

Sörlidberget är beläget i både Kramfors och Sollefteå kommuner. Vindparken ligger 2 km öster om Östergraninge. Från söder till norr omfattar vindkraftsområdet Sörlidberget, Starrmyrberget och Gammfäbodberget. Vindkraftsområdet omfattar även den västra delen av Hammarshöjden, belägen öster om Gammfäbodberget och Starrmyrberget. Samråd hölls 2015-2016, och miljötillståndsansökan lämnades in 2017. Sedan 2021 har det funnits ett giltigt tillstånd för 20 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter. Planen är att inkludera 20 vindkraftverk i vindparken.


Vi främjar den landbaserade vindkraftsutvecklingen i Sverige

På RPC ser vi landbaserad vindkraft som en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och möta den ökande efterfrågan på förnyelsebar energi. Vi jobbar aktivt för att främja utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i Sverige och ser detta som en strategisk satsning för oss som vindkraftsutvecklare.

På RPC ser vi landbaserad vindkraft som en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och möta den ökande efterfrågan på förnyelsebar energi. Genom att aktivt främja tillväxten av landbaserad vindkraft vill vi bidra till den gröna omställningen och leverera förnybar el som påskyndar omställningen mot mer hållbara industrier i Europa.

Sámi

Sörlidberget lea dovne Kramforsen jïh Sollefteån tjïeltine. Bïegkefaamoesåafoe 2 km Östergraningen luvlelen. Åerjeste noerhtese dïhte bïegkefaamoesåafoe Sörlidberget, Starrmyrberget jïh Gammelfäbodberget. Hammarshöjden jilliegietjie aaj bigkiefaamoesåafoe, Gammfäbodbergen jïh Starrmyrbergen luvlelen. 

2015-2016 dle tjåanghkoem hööltedovvi jïh byjreseohtsemem seedtesovvi jaepien 2017. 2021 raejeste luhpiem åtneme 20 bïegkefaamoeh tseegkedh  mah leah 200 meeterh jolle. Dïhte soejkesje lea 20 bïegkefaamoeh bïegkefaamoesåafose lissiehtidh. 

Projektets nyckelfakta

Fas:
Under konstruktion
Teknologi:
Vind
Antal vindkraftverk:
20
Total höjd:
229.5 m, 219.5 m, 199.5 m
Driftsättning:
Q4 2025 / Q1 2026
Plats/land:
Västernorrland, Sverige
Kommun:
Kramfors and Sollefteå
Byggstart:
February 2024
Operativ:
Q4 2025
Markyta:
550 ha
Ägare:
Renewable Power Capital
Leverantör:
Nordex

Tidplan och viktiga milstolpar

Mark- och elarbeten: Februari 2024

Vägarbete och ytanläggning: Februari 2024

Grundarbeten: Juni 2024

Leverans av vindkraftverk: April 2025

Operativ från: September 2025

Kommersiell driftsättning: Januari 2026

Vanliga frågor och svar

Hur påverkas jag som lokalboende av era vindkraftverk?

Vår målsättning är att minimera all eventuell påverkan på lokalbefolkningen i våra byggprocesser. Innan och under konstruktion genomför vi därför noggranna bedömningar för att hantera och minimera störningar kopplat till buller, visuell påverkan och andra faktorer. Under konstruktionsfasen kommer vi även föra en aktiv och transparent dialog med lokalsamhället för att hålla alla informerade och uppdaterade om projektprocessen.

Hur ser byggprocessen ut för era vindkraftparker?

Byggprocessen av en vindkraftpark innefattar flera steg, inklusive vägarbeten, installation av fundament, montering av turbiner och till sist anslutning till elnätet. Våra byggprocesser följer de svenska regelverken vad gäller miljö- och säkerhetsstandarder. Under projektens gång kommer vi hålla lokalsamhället informerat om byggprocessen och eventuella störningar.

Hur gynnar era vindparken den lokala ekonomin?

Våra vindparksprojekt bidrar till den lokala ekonomin genom att skapa arbetstillfällen under konstruktions- och driftsfasen. Dessutom engagerar vi ofta lokala leverantörer och tjänster i processen, vilket ytterligare främjar ekonomisk tillväxt i lokalsamhället.

Hur bidrar RPC:s vindparker till Sveriges nationella miljö- och klimatmål?

Våra vindparksprojekt spelar en viktig roll när det kommer till att främja Sveriges nationella klimat-och miljömål. En utbyggnad av den landbaserade vindkraften bidrar framför allt till en högre produktion av grön el som i sin tur främjar övergången till en mer hållbar och robust energiförsörjning.

Kontakta oss

Har du frågor, funderingar eller vill du veta mer om våra projekt? Kontakta oss genom de angivna kontaktuppgifterna nedan, så återkommer vi så snart som möjligt. För mediarelaterade förfrågningar eller pressärenden, vänligen kontakta vår utsedda mediekontakt. Tack för ditt intresse för våra projekt. Vi ser fram emot att höra från dig.

Allmänna förfrågningar

Mediekontakt

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste framstegen och status på våra projekt genom att besöka vår nyhetssektion. Här delar vi med oss av värdefulla insikter, milstolpar och betydelsefulla händelser som rör våra vindkraftsprojekt.

För att säkerställa att du aldrig missar en uppdatering om våra vindkraftsprojekt kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Få snabba meddelanden direkt i din inkorg, vilket ger dig exklusiv tillgång till detaljerad projektinformation, branschnyheter och framtida utvecklingar. Gå med i vår gemenskap av entusiaster som är engagerade i att hålla sig i framkant av förnybar energiutveckling. Prenumerera nu för att hålla dig uppdaterad och bli en del av vår resa mot en grönare och mer hållbar framtid.