Pressmeddelande

Renewable Power Capital ny medlem i Svensk Vindenergi

Vi är glada över att kunna meddela att RPC nu är medlem i Svensk Vindenergi – branschorganisationen för svensk vindkraft. Svensk Vindenergi, som har över 150 medlemsföretag och samlar aktörer från hela vindkraftens värdekedja, arbetar för att öka kunskapen om branschen och förståelsen för dess villkor hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare.

Medlemskapet innebär utöver att vi får tillgång till ett starkt nätverk inom vindkraftsbranschen att vi kommer få ökade möjligheter att påverka förutsättningarna för vindkraften i Sverige och EU.

Så här säger Mark Hanson, Chief Operating Officer & General Counsel på RPC, om medlemskapet i Svensk Vindenergi:

”Sverige är en ledande europeisk aktör inom förnybar energi och gör stora satsningar för att driva den gröna energiomställningen framåt. Vi på RPC ser vår investering som en möjlighet att expandera den fossilfria elproduktionen i norra Sverige och ytterligare stärka utbyggnaden av den landbaserade vindkraftssektorn.”

Här kan du läsa mer om Svensk Vindenergi och deras verksamhet.


Renewable Power Capital new member of the Swedish Wind Energy Association (SWEA)

We are pleased to announce that RPC is now a member of the Swedish Wind Energy Association (SWEA) – the industry organization for wind power in Sweden. The Swedish Wind Energy Association, which has over 150 member companies and brings together stakeholders from all across the wind power value chain, works to increase knowledge about the industry and understanding of its conditions among politicians, opinion leaders, and decision-makers.

In addition to gaining access to a strong network within the wind power industry, the membership also means that we will have increased opportunities to influence the conditions for wind power in Sweden and the EU.

Here’s what Mark Hanson, Chief Operating Officer & General Counsel at RPC, has to say about joining The Swedish Wind Energy Association:

“Sweden is a leading European player in renewable energy and invests significantly to drive the green energy transition forward. At RPC, we see our investment as an opportunity to expand fossil-free electricity production in northern Sweden and further strengthen the expansion of the onshore wind power sector.”

You can read more about the Swedish Wind Energy Association and their operations here.